Privacybeleid EASTIN website

Dit privacybeleid is alleen bedoeld om te beschrijven hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken via deze website ("www.eastin.eu"). Voor alle informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via andere websites die aan deze website zijn gekoppeld, raden wij u aan het privacy beleid te bezoeken dat op deze websites beschikbaar is, indien van toepassing.

1. VERANTWOORDELIJKE

De EASTIN Vereniging (The Global Assistive Technology Information Network) gevestigd in Milan, Piazzale Rodolfo Morandi 6, Italië, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (hierna de "verantwoordelijke", "onze" of "ons").

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar eastinassociation@gmail.com.

2. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

2.1. IDENTIFICATIEGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS

In sommige gevallen kunt u vrijwillig uw persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, achternaam) en contactgegevens (inclusief e-mailadres) verstrekken, bijv. wanneer u een verzoek om informatie indient of een verzoek indient om een product op de website op te nemen. Het verstrekken van dergelijke gegevens is essentieel om ons, of onze contactpersonen, in staat te stellen u de gevraagde informatie toe te sturen of om het indienen van een product te controleren en te beheren.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is optioneel, maar als uw persoonlijke gegevens ontbreken, kunnen wij uw verzoek niet opvolgen of het indienen van nieuwe producten niet beheren. Voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is uw specifieke toestemming niet nodig, aangezien het noodzakelijk is om op uw verzoek te reageren.

2.2. INFORMATIE OVER HET SURFEN

U kunt de website doorbladeren en de tools ervan gebruiken zonder enige voorafgaande registratie op de website.

Het informatiesysteem en de software die worden gebruikt om deze website te bedienen, kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die verband houden met het gebruik van internetprotocollen. De informatie kan het volgende omvatten:
- de IP-adressen, de domeinnamen die u gebruikt wanneer u verbinding maakt met de website,
- URI (Uniform Resource Identifier) van uw vragen,
- de tijdsbesteding van dergelijke vragen, hoe u uw vragen indient,
- de grootte van de bestanden die u in ruil daarvoor krijgt,
- het codenummer dat bij de status van het antwoord van de server hoort (bijv. fout, geslaagd, enz.) en
- elke andere parameter met betrekking tot het besturingssysteem en de gebruikte IT-omgeving.

Wij verzamelen deze informatie niet om deze te combineren met uw persoonlijke gegevens. Vanwege de kenmerken van deze website kan deze informatie echter wel leiden tot uw identificatie als gebruiker van deze website als de informatie wordt verwerkt of gecombineerd met andere informatie die beschikbaar is voor derden.

3. COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies, d.w.z. het cookie dat door "Google Analytics" wordt gebruikt om informatie over het gebruik van de website uitsluitend voor statistische doeleinden te analyseren door het verzamelen van geaggregeerde informatie. Voor het installeren van dit soort cookies is uw toestemming niet nodig. Hieronder vindt u een lijst met cookies die door de website worden gebruikt:

EastinPortal_sessionCookie
Gebruikerssessie-cookie
Opslagtermijn: Tijdstip van de sessie

__utma
Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. Het cookie wordt elke keer geüpdatet als er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.
Opslagtermijn: 2 jaar vanaf set/update

__utmt
Wordt gebruikt om de vraagsnelheid te verhogen.
Opslagtermijn: 10 minuten

_utmb
Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. Het cookie wordt elke keer geüpdatet als er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd.
Opslagperiode: 30 min. van set/update

...utmc
Bediening in combinatie met het __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie/bezoek was
Opslagtermijn: Einde browsersessie

__utmz
Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, bijgewerkt.
Opslagperiode: 6 maanden vanaf set/update

eastinCookieDisclaimer
Wordt gebruikt om te controleren of de Cookie Banner correct is weergegeven aan de gebruiker.
Opslagtermijn: 10 jaar

Het staat u vrij om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies aan te passen door uw browser hierop in te stellen. Als u een van de volgende browsers gebruikt, kunt u de hier beschikbare "niet volgen" functie activeren of deactiveren:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-en/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40732/mac

Samsung Internet
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Edge
https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/en-us/privacy

4. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door geïdentificeerd en geautoriseerd personeel dat gebonden is aan geheimhoudingsverplichtingen en dat naar behoren is geïnstrueerd.

In sommige gevallen zijn wij voor het nastreven van de hierboven beschreven doeleinden afhankelijk van externe dienstverleners. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat deze dienstverleners voldoende garanties bieden dat hun verwerking voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving.

Onze hostingprovider (Fondazione Don Gnocchi ONLUS) biedt ons hostingdiensten aan op hun terrein in Milan, via Capecelatro 66, Italië, als verwerker van de gegevens.

Als u een aanvraag of een product indient, worden uw identificatie- en contactgegevens ter beschikking gesteld van de relevante contactpunten in het (de) land(en) waarop de aanvraag of de indiening van het product betrekking heeft, die rechtstreeks contact met u zullen opnemen om de aanvraag/indiening van het product op te volgen. Een lijst van de contactpunten in de verschillende landen is beschikbaar in de rubriek "Over ons". Indien het voor de indiening relevante land zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, tenzij dat land naar het oordeel van de Europese Commissie al voldoende garanties biedt, zorgen wij ervoor dat de overdracht met voldoende garanties wordt uitgevoerd, met dien verstande dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

Het contactpunt dat uw verzoek of indiening zal behandelen, treedt op als autonome verantwoordelijke voor de verwerking; daarom raden wij u aan hun privacy beleid te lezen om te weten te komen hoe zij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, op een rechtmatig verzoek, met het oog op de vervolging van misdrijven of in gevallen waarin de wet voorziet.


5. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die worden verzameld om te reageren op aanvragen/indiening van producten worden onmiddellijk na de verwerking van uw aanvraag verwijderd en aan het betreffende contactpunt doorgegeven.

Voor het opslaan van cookies wordt verwezen naar punt 3.

Persoonsgegevens kunnen voor langere tijd worden opgeslagen wanneer dat nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om te voldoen aan een legitiem verzoek van een overheidsinstantie. In ieder geval worden de persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om deze doeleinden na te streven.


6. UW RECHTEN

U kunt uw rechten uitoefenen zoals vermeld onder 15-21 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (verordening EU 2016/679), indien van toepassing, met inbegrip van het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van uw gegevens in onze databank, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om informatie te verkrijgen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (recht van toegang), om uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken (recht van correctie), om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op wissen), om de beperking van de verwerking van de gegevens te vragen (recht op beperking), om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking (recht op gegevensdragers) en om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw situatie (recht op bezwaar).

Om deze rechten uit te oefenen en aanvullende informatie te verkrijgen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met EASTIN (ons administratiekantoor) op het volgende adres:

EASTIN Association
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
via Capecelatro 66, 20148 Milano, Italy
Phone +39 0240308283
Fax: +39 02 4048919
e-mail: eastinassociation@gmail.com

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wet op de gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.