Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
05
POMÔCKY NA VZDELÁVANIE A NÁCVIK ZRUČNOSTÍ

Výrobky určené na poskytovanie inštruktáže, ktoré zlepšujú schopnosť a výkon vo fyzickej, duševnej a spoločenskej činnosti človeka s cieľom zvýšiť účasť osoby vo všetkých týchto oblastiach (ako je komunikácia, sebaobsluha, mobilita, upratovanie, práca, vzdelávanie a rekreácia ). Patria sem napr. pomôcky používané pri vzdelávaní/učení. Patria sem napr. posudzovacie, testovacie a hodnotiace materiály. Zariadenia, ktoré majú inú ako tréningovú funkciu, ale ktoré sa môžu použiť aj na tréning, by mali byť zaradené do skupiny ktorá pokrýva ich hlavnú funkciu. Pomôcky na profesné hodnotenie a odbornú prípravu, pozri> 28 27

05.03
Pomôcky pre komunikačnú terapiu a nácvik komunikácie

Výrobky na zlepšenie písomných a slovných komunikačných zručností. Pomôcky na nácvik alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, pozri> 05 06. Pomôcky na výučbu materinského jazyka, pozri> 051803. Pomôcky pre výučbu cudzích jazykov, pozri> 051806. Pomôcky, ktoré zaznamenávajú, prehrávajú a zobrazujú zvukové a obrazové informácie, pozri> 22 18

05.06
Pomôcky na nácvik alternatívnej a augmentatívnej komunikácie

Pomôcky na nácvik alternatívnych komunikačných techník a slovnej zásoby, ktorá umožňuje medziľudskú komunikáciu.Patria sem napr. Braillovo písmo, posunkový jazyk, jazyk Bliss. Pomôcky na komunikáciu a prácu s informáciami, pozri> 22

05.09
Pomôcky na tréning pri inkontinencii

Zariadenia na nácvik ovládania močového mechúra a čriev

05.12
Pomôcky na nácvik kognitívnych zručností

Pomôcky určené na zlepšenie schopností, ktoré sú základom logiky a logickej činnosti, napr. pamäť, pozornosť, koncentrácia, koncepčné a aplikované myslenie. Pomôcky na komunikáciu a prácu s informáciami, pozri> 22

05.15
Pomôcky na nácvik základných zručností

Pomôcky na nácvik senzorickej integrácie, pozri> 043609

05.18
Pomôcky na školenie vo vzdelávacích predmetoch

Patria sem napr. pomocky, ktoré umožňujú štúdium a získavanie kompetencií v rôznych oblastiach. Pomôcky na profesné hodnotenie a odbornú prípravu, pozri> 28 27

05.24
Pomôcky na vzdelávanie v oblasti umenia

Pomôcky na získanie a nácvik funkčných schopností a nástrojov umožňujúcich umelecké výjadrenie v rôznych oblastiach. Pomôcky na rekreáciu a voľný čas, pozri> 30

05.27
Pomôcky na nácvik sociálnych zručností

Zariadenia a materiály, ktoré umožňujú aby sa osoby naučili ako komunikovať s vonkajším svetom, v podmienkach individuálnej sociálnej integrácie ako aj vzťahov s ostatnými

05.30
Pomôcky na tréning ovládania vstupných jednotiek a na manipuláciu s výrobkami a tovarmi

Fyzikálne testy a hodnotiace materiály, pozri> 042418. Pomôcky na nácvik vnímania, pozri> 04 36. Pomôcky na tréning pohybu, sily a rovnováhy, pozri> 04 48. Vstupné zariadenia pre počítače, pozri> 22 36. Pomôcky na ovládanie, prenášanie, pohybovanie a manipuláciu s predmetmi a zariadeniami pozri > 24

05.33
Pomôcky na nácvik denných aktivít

Pomôcky na osobnú starostlivosť a účasť na osobnej starostlivosti, pozri> 09