Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
04
POMȎCKY NA MERANIE, PODPORU, TRÉNING ALEBO NÁHRADU TELESNÝCH FUNKCIÍ

Výrobky, ktoré monitorujú alebo hodnotia zdravotný stav osoby, a výrobky, ktoré podporujú alebo poskytujú náhradu za určitú telesnú funkciu. Patria sem napr. výrobky používané v "lekárskej starostlivosti". Nepatria sem pomôcky používané výhradne zdravotníckymi pracovníkmi. Pomôcky na vzdelávanie a nácvik zručností, pozri> 05; Pomôcky pripevnené na telo, na podporu nervovo svalovo kostrových funkcií alebo funkcií súvisiacich s pohybom (ortézy) a na nahradenie anatomických štruktúr (protézy), pozri> 06; Naklápacie stoly, pozri> 053606; Pomôcky na videnie, pozri> 22 03; Pomôcky na počutie, pozri> 22 06

04.03
Pomôcky pre dýchanie

Zariadenia na podporu dýchania, Vibrátory, pozri> 042712; Pomôcky na zlepšenie životného prostredia, pozri> 27 03.

04.06
Pomôcky na cirkulačnú terapiu

Zariadenia na podporu obehu pasívnou alebo aktívnou kompresiou. Merače krvného tlaku, pozri> 042409; Tréningové a ergometrické bicykle, pozri> 044803; Špeciálny sedací nábytok, pozri> 180921; Ručne nastaviteľné postele a odnímateľné posteľné čelá/podložky pod matrace, pozri> 181207; Elektricky nastaviteľné postele a odnímateľné posteľné čelá/podložky pod matrace, pozri> 181210

04.08
Pomôcky na stimuláciu ovládania tela a konceptualizáciu

Odevy, ktoré uľahčujú držanie tela a ovládanie alebo konceptualizáciu tela rovnomerným tlakom; oblečenie, ktoré sa používa na zlepšenie každodenných činností. Patria sem napr. kompresné odevy, bandáže, pásky.

04.09
Pomôcky na terapiu svetlom

Infračervené (IR) lampy, pozri> 043003

04.15
Pomôcky na dialýzu

Zariadenia na čistenie krvi človeka. Pomôcky na narábanie s liečivami, pozri> 04 19. Sterilizačné zariadenia, pozri> 04 22. Materiály a vybavenie na kultiváciu baktérií , pozri> 042406. Merače krvného tlaku, pozri> 042409. Zariadenia a vybavenie na analýzu krvi, pozri> 042412. Lekárske teplomery, pozri> 042424. Osobné váhy, pozri> 042427. Stoly, pozri> 18 03. Svietidlá, pozri> 18 06. Nábytok na sedenie, pozri> 18 09. Čističe a zmekčovače vody, pozri> 270318

04.19
Pomôcky na narábanie s liečivami

Pomôcky na kontrolu rýchlosti a množstva podávaných liekov. Patria sem napr. zariadenia, ktoré uľachčujú alebo pomáhajú pri zavádzaní tekutých liekov priamo do tela cez kožu. Otvárače, pozri> 240603

04.22
Sterilizačné zariadenia

Zariadenia, ktoré odstraňujú škodlivé baktérie, vírusy a iné mikroorganizmy z pomôcok

04.24
Zariadenia a materiály na fyzikálne, fyziologické a biochemické testovanie

Meracie prístroje a zariadenia na pracoviskách, pozri> 281803

04.25
Kognitívne testovacie a hodnotiace materiály

Zariadenia na testovanie všetkých tých funkcií a činností, ktoré súvisia s logickým myslením, intelektuálnym potenciálom a úvahami. Pomôcky na profesné hodnotenie a odbornú prípravu, pozri> 28 27

04.26
Pomôcky na kognitívnu terapiu

Zariadenia ktoré pomáhajú pri kognitívnej terapii, vrátane terapie s bábikou a terapie na stimuláciu pamäte u osôb s poruchou pamäte. Patria sem napr. terapeutické roboty. Pomôcky podporujúce pamäť, pozri> 222716

04.27
Stimulátory

Pomôcky na zvyšovanie, znižovanie alebo stabilizáciu telesných funkcií prostredníctvom neortotických stimulátorov. Pomôcky na sexuálne aktivity, pozri> 09 54. Načúvacie prístroje používané spolu s implantátmi, pozri> 220621

04.30
Pomôcky na terapiu teplom alebo chladom

Zariadenia na výrobu tepla alebo chladu na terapeutické účely

04.33
Pomôcky na zabezpečenie celistvosti tkanív

Patria sem napr. výrobky na prevenciu preležanín a dekubitových vredov. Pomôcky na ochranu tela nosené na tele, pozri> 09 06. Podložky, vankúše a ďalšie príslušenstvo pre pomôcky na chôdzu, aby sa zabránilo tvorbe modrín alebo poškodeniu kože, pozri> 120718

04.36
Pomôcky na nácvik vnímania

Pomôcky na tréning správneho získavania a mentálného spracovania vonkajších stimulov (sprostredkovaných zrakom, sluchom a iných zmyslov). Stimulátory, pozri> 04 27. Pomôcky na liečbu teplom alebo chladom, pozri> 04 30. Pomôcky na tréning pohybu, sily a rovnováhy, pozri> 04 48. Pomôcky pre komunikačnú terapiu a nácvik komunikácie, pozri> 05 03. Pomôcky na nácvik kognitívnych zručností, pozri> 05 12

04.45
Pomôcky na spinálnu trakciu

Zariadenia používané na naťahovanie chrbtice

04.49
Pomôcky na ošetrenie rán

Patria sem napr. pomôcky na zakrytie rán, na absorpciu, drenáž, výrobky na upevnenie produktov na starostlivosť o rany. Pomôcky na ošetrovanie tracheostómie, pozri> 09 15. Pomôcky na ošetrovanie stomie, pozri> 09 18