'Podmienky používania - www.eastin.eu.

Pred používaním tejto webovej stránky (ďalej "Web stránka”), si prosím prečítajte Podmienky používania.

Využívaním tejto Web Stránky, súhlasite s Podmienkami jej využívania. Eastin asociácia (ďalej EASTIN) si vyhradzuje právo prehodnotiť a revidovať Podmienky používania z času na čas bez predchádzajúceho upozornenia. Ak považujete Podmienky používania za neakceptovateľné, musíte okamžite ukončiť využívanie tejto Web Stránky. Táto Web Stránka je Vám k dispozícii na osobné, nie na obchodné využívanie.
Všetky obchodné značky, logá, a iné značky na tejto stránke sú majetkom EASTINu alebo tretích strán. Spomínané značky a logá nesmú byť používané, sťahované, kopírované alebo preposielané akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu EASTINu alebo relevantnej tretej strany.

Informácie na stránke vrátane databáz sú určené ako všeobecné informácie a EASTIN ich môže zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

EASTIN nepreberá žiadnu zodpovednosť čo sa týka presnosti informácií a využívanie informácií je na vlastné riziko užívateľa. Je potrebné poznamenať, že informácie o výrobkoch na stránke sú založené na informáciách od výrobcov, dodávateľov alebo distribútorov výrobkov.

EASTIN odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty, ktoré sú výsledkom použitia informácií z webovej stránky, či už je strata spôsobená nevhodnosťou informácií, chybami, počítačovými vírusmi alebo podobne.

Prosíme, aby ste informovali EASTIN o akýchkoľvek zistených chybách alebo nedostatkoch na info.sk@eastin.info. EASTIN podľa možnosti čo najskôr preverí a odstráni akékoľvek chyby alebo nedostatky.

Odkazy na iné stránky neznamenajú, že tieto stránky EASTIN podporuje. EASTIN nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za obsah spomínaných stránok.

PRODUKTY

EASTIN neposkytuje vyhlásenie ani sa nevyjadruje ku kvalite alebo pôvodu žiadneho z produktov tretích strán umiestnených na webovej stránke a ani žiadne iné vyhlásenie, záruku alebo zodpovednosť. Akýkoľvek takýto záväzok, zastúpenie, záruka alebo zodpovednosť poskytuje výlučne výrobca alebo dodávateľ takýchto výrobkov tretích strán za podmienok dohodnutých vyššie uvedeným výrobcom alebo dodávateľom.

EXTERNÝ OBSAH

EASTIN nezodpovedá za obsah prepojených webov tretích strán alebo dokumentov, materiálov, softvéru, obsahu, zdrojov tretích strán, na ktoré sa môžete prepojiť z webovej stránky (ďalej len „externý obsah“). EASTIN neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, obsah, integritu, úplnosť alebo autentickosť informácií alebo názorov obsiahnutých v akomkoľvek takomto externom obsahu a akýkoľvek odkaz na iný externý obsah sa v žiadnom prípade nebude pokladať za nami schválenie tohto externého obsahu alebo popísaného výrobku alebo služby. Ak sa rozhodnete prejsť na externý obsah, robíte tak na svoje vlastné riziko.