Zásady ochrany osobných údajov

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je opísať ako zhromažďujeme a používame osobné údaje cez túto webovú stránku (ďalej len „webová stránka“). Ak potrebujete akékoľvek informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom iných webových stránok prepojených s touto webovou stránkou, odporúčame vám navštíviť prípadné zásady ochrany osobných údajov dostupné na týchto webových stránkach.

1. SPRÁVCA

Asociácia EASTIN (The Global Assistive Technology Information Network) so sídlom v Miláne, Piazzale Rodolfo Morandi 6, Taliansko, je správcom údajov (ďalej len „správca“, „náš“ alebo „nás“).

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu eastinassociation@gmail.com.

2. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE A ÚČELY SPRACOVANIA

2.1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

V niektorých prípadoch môžete dobrovoľne poskytnúť svoje osobné identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko) a kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy), napr. keď odošlete žiadosť o informácie alebo odošlete žiadosť o pridanie produktu na webovú stránku. Poskytnutie takýchto údajov je nevyhnutné, aby sme vám my alebo naše kontakty mohli poslať požadované informácie alebo overiť pridanie produktu a jeho spravovanie.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak nám vaše osobné údaje chýbajú, nemôžeme vyhovieť vašej požiadavke ani žiadosti o zaradenie nových produktov. Na spracovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely nie je potrebný váš osobitný súhlas, nakoľko budeme odpovedať na vašu žiadosť.

2.2. VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ

Webovú stránku si môžete prehliadať a používať jej nástroje bez predchádzajúcej registrácie na webovej stránke.
Informačný systém a softvér používaný na prevádzku tejto webovej stránky môžu zhromažďovať osobné údaje spojené s používaním internetových protokolov. Informácie môžu obsahovať:
- IP adresy, názvy domén, ktoré používate pri pripojení na webovú stránku,
- URI (Uniform Resource Identifier) vašich dopytov,
- čas týchto dopytov, ako zadávate tieto dopyty,
- veľkosť súborov, ktoré získate ako odozvu,
- kódové číslo priradené k stavu odpovede zo servera (napr. chyba, úspech, atď.) a
- akékoľvek ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a použitého IT prostredia.

Nezhromažďujeme tieto informácie, aby sme ich skombinovali s vašimi osobnými údajmi. Vzhľadom na jeho vlastnosti by však tieto informácie mohli viesť k vašej identifikácii ako užívateľa tejto webovej stránky, ak sa tieto informácie spracúvajú alebo kombinujú s inými informáciami dostupnými tretím stranám.

3. COOKIES

Táto webová stránka používa cookies, t. j. cookie, ktoré používa „Google Analytics“ na analýzu informácií o používaní webovej stránky výlučne na štatistické účely zhromažďovaním súhrnných informácií. Inštalácia tohto typu cookies nevyžaduje váš súhlas. Nižšie nájdete zoznam súborov cookie, ktoré používa táto webová stránka:

EastinPortal_sessionCookie
Súbor cookie aktivity používateľa
Obdobie uchovávania: Čas aktivity

__utma
Používa sa na rozlíšenie používateľov a relácií. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistujú žiadne súbory __utma. Súbor cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sa údaje odosielajú do služby Google Analytics.
Obdobie uchovávania: 2 roky od nastavenia / aktualizácie

__utmt
Používa sa na zníženie počtu žiadostí.
Obdobie uchovávania: 10 minút

__utmb
Používa sa na určenie nových relácií / návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistujú žiadne súbory cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sa údaje odosielajú do služby Google Analytics.
Obdobie uchovávania: 30 minút od nastavenia / aktualizácie

__utmc
Pracuje v spojení so súborom __utmb cookie na určenie, či používateľ bol v novej relácii / návšteve
Obdobie uchovávania: Koniec aktivity prehliadača

__utmz
Uloží zdroj trasovania alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na vaše stránky. Súbor cookie sa vytvorí po spustení knižnice javascript a aktualizuje sa zakaždým, keď sa údaje odošlú do služby Google Analytics.
Obdobie uchovávania: 6 mesiacov od nastavenia / aktualizácie

eastinCookieDisclaimer
Používa sa na overenie, či sa súbor cookie správne zobrazil používateľovi.
Obdobie uchovávania: 10 rokov

Môžete si slobodne zmeniť svoje preferencie týkajúce sa použitia cookies nastavením vášho prehliadača nasledovne. Ak používate niektorý z nasledujúcich prehliadačov, môžete postupovať podľa pokynov ako aktivovať alebo deaktivovať funkciu na nesledovanie aktivity, nasledovne:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-en/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40732/mac

Samsung Internet
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Edge
https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/en-us/privacy

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúva iba určený a oprávnený personál, ktorý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol riadne poučený.

V niektorých prípadoch sa pri sledovaní vyššie uvedených cieľov spoliehame na poskytovateľov služieb tretích strán. V takýchto prípadoch zabezpečujeme, aby títo poskytovatelia poskytli dostatočné záruky, pokiaľ ide o súlad ich spracovania s požiadavkami platných právnych predpisov.

Náš poskytovateľ hostingu (Fondazione Don Gnocchi ONLUS) nám poskytuje hostingové služby vo svojich priestoroch v Miláne ulica Capecelatro 66, Taliansko ako správca údajov.

Ak odošlete žiadosť alebo produkt, vaše identifikačné a kontaktné údaje budú sprístupnené príslušným kontaktným miestam v krajine (krajinách), ktorej sa žiadosť alebo pridanie výrobku týka, ktorí vás budú priamo kontaktovať, aby spracovali žiadosť/pridanie produktu. Zoznam kontaktných miest v rôznych krajinách je k dispozícii v časti „O nás“. Ak je krajina, ktorá je predmetom predkladania žiadosti, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ táto krajina už podľa stanoviska Európskej komisie neposkytuje dostatočné záruky, zabezpečujeme aby sa spracovanie zrealizovalo na základe primeraných záruk, pričom je zrejmé, že takýto prevod je nevyhnutný na splnenie vašej požiadavky.

Kontaktné miesto, ktoré sa bude zaoberať vašou žiadosťou alebo pridaním produktu, bude fungovať ako nezávislý spracovateľ; preto vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov a zistiť, ako budú spracovávať vaše osobné údaje.

Osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti sprístupnené aj príslušným orgánom na účely trestného stíhania alebo v prípadoch ustanovených zákonom.

5. OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zozbierané s cieľom odpovedať na žiadosti/pridanie produktov budú vymazané okamžite po spracovaní vašej žiadosti a odovzdaní vašich údajov príslušnému kontaktnému bodu.

Informácie o uchovávaní súborov cookie nájdete v bode 3.

Osobné údaje môžu byť uchovávané dlhšie obdobie, ak je to potrebné na uplatnenie alebo ochranu zákonných práv alebo na splnenie legitímnej žiadosti orgánu verejnej moci. V každom prípade sa osobné údaje budú uchovávať iba po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie týchto cieľov.

6. VAŠE PRÁVA

Svoje práva uvedené v bodoch 15-21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679) môžete uplatniť podľa potreby, vrátane práva na získanie potvrdenia o existencii vašich údajov v našej databáze, na prístup k svojim osobným údajom a získanie informácie týkajúcej sa spracovania vašich osobných údajov (právo na prístup), na opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov (právo na opravu), na požiadanie o vymazanie vašich osobných údajov (právo na vymazanie), požiadanie o obmedzenie spracovania údajov (právo na obmedzenie), na príjem vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, na prenos týchto údajov inému spracovateľovi (prenosnosť údajov) a na námietky proti spracovaniu kedykoľvek z dôvodov súvisiacich s vašou situáciou (právo namietať).

Ak chcete uplatniť tieto práva a získať ďalšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte spoločnosť EASTIN (naša administratívna kancelária) na tejto adrese:

Združenie EASTIN
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
via Capecelatro 66, 20148, Miláno, Taliansko
Telefón +39 0240308283
Fax: +39 02 4048919
e-mail: eastinassociation@gmail.com

Ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.