Guided search - ผลิตภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก

Select an ISO product classification code (codes defined by the ISO 9999:2016 standard). Click on the number of products in case you wish to get the results list. Click on the code description in case you wish to browse the classification.

ISO Code
Description
N. of products
04
อุปกรณ์ช่วยสำหรับการประเมิน การสนับสนุน การฝึกอบรมหรือการทดแทนการทำหน้าที่ของร่างกาย

อุปกรณ์สำหรับการควบคุมดูแลหรือประเมินสภาวะร่างกายทางการแพทย์ของบุคคล หรืออุปกรณ์สำหรับการสนับสนุนหรือทดแทนการทำหน้าที่ของร่างกายเฉพาะส่วน. รวมอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ใน “การรักษาเชิงการแพทย์”. ไม่รวมอุปกรณ์ช่วยที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับนักวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการศึกษาหรือการฝึกทักษะ, ดูที่รหัส >05; อุปกรณ์ช่วยที่ติดอยู่บนร่างกายสำหรับสนับสนุนระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกหรือการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (กายอุปกรณ์) และทดแทนโครงสร้างเชิงกายวิภาค (กายอุปกรณ์เทียม), ดูที่รหัส >06; โต๊ะช่วยยืนที่เปลี่ยนระดับได้, ดูที่รหัส>053606; อุปกรณ์ช่วยสำหรับการมองเห็น, ดูที่รหัส >2203; อุปกรณ์ช่วยสำหรับการได้ยิน, ดูที่รหัส >22 06

05
อุปกรณ์ช่วยสำหรับการศึกษาและการฝึกทักษะ

อุปกรณ์ซึ่งออกแบบมาสำหรับให้คำแนะนำในการพัฒนาความสามารถและสมรรถนะทางกาย จิต และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของบุคคล โดยมีเป้าหมายสูงสุดสำหรับทำให้บุคคลนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (เช่น พื้นที่การสื่อสาร การดูแลตนเอง การเคลื่อนไหว การดูแลที่อยู่อาศัย การทำงาน และการใช้เวลาว่าง). รวมถึงอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ช่วยในการศึกษา. รวมถึงอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์การประเมิน การทดสอบ และการประเมินผล. อุปกรณ์ที่การทำหน้าที่นอกเหนือไปใช้สำหรับการฝึก แต่สามารถใช้ในการฝึกได้ด้วยเช่นกัน อุปกรณ์นั้นจะถูกจัดอยู่ในประเภทตามหน้าที่พื้นฐานของอุปกรณ์นั้น. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการประเมินและการฝึกวิชาชีพ, ดูที่รหัส >28 27

06
อุปกรณ์ช่วยที่ติดอยู่บนร่างกายสำหรับสนับสนุนระบบประสาทกล้ามเนื้อและโครงกระดูก หรือการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (กายอุปกรณ์) และทดแทนโครงสร้างเชิงกายวิภาค (กายอุปกรณ์เทียม)

กายอุปกรณ์คืออุปกรณ์ใช้ภายนอกเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะเชิงโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อเนื้อโครงกระดูก กายอุปกรณ์เทียมคืออุปกรณ์ใช้ภายนอกเพื่อการทดแทนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนของร่างกายที่ขาดหายหรือบกพร่องไป. รวมถึงอุปกรณ์ เช่น กายอุปกรณ์ภายนอกควบคุมโดยใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายและควบคุมโดยการใช้พลังงานภายนอก กายอุปกรณ์เทียม รองเท้าสำหรับการกายภาพ. ไม่รวมถึงกระดูกและข้อโลหะ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้.

09
อุปกรณ์ช่วยสำหรับกิจกรรมการดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง

อุปกรณ์ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การอาบน้ำและการทำให้ร่างกายแห้ง การดูแลร่างกายและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การแต่งตัว และการปกป้องร่างกาย. รวมถึงอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ช่วยสำหรับการแต่งตัวและการถอด การปกป้องร่างกาย การดูแลความสะอาดส่วนบุคคล การดูแลการเจาะคอ ทวารเทียมทางหน้าท้องและอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และกิจกรรมทางเพศ. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการกินและดื่ม, ดูที่รหัส >15 09

12
อุปกรณ์ช่วยสำหรับกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในด้านการเคลื่อนไหวและการเดินทางของบุคคล

อุปกรณ์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือทดแทนความสามารถในการเคลื่อนไหวของบุคคลทั้งในบ้านและนอกบ้าน เพื่อการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือเพื่อการใช้ขนส่งสาธารณะ อุปกรณ์ช่วยที่ติดอยู่บนร่างกายสำหรับสนับสนุนระบบประสาทกล้ามเนื้อและโครงกระดูกหรือการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (กายอุปกรณ์) และทดแทนโครงสร้างเชิงกายวิภาค (กายอุปกรณ์เทียม), ดูที่รหัส >06. การตกแต่ง การซ่อมแซม และอุปกรณ์ช่วยอื่น สำหรับสนับสนุนกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในร่มและกลางแจ้ง, ดูที่รหัส >18. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการควบคุม การจับยึด การเคลื่อนไหว และการถือวัตถุและอุปกรณ์, ดูที่รหัส >24. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการขนส่งสิ่งของในสถานที่ทำงาน, ดูที่รหัส >28 06

15
อุปกรณ์ช่วยสำหรับกิจกรรมภายในบ้านและการมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตภายในบ้าน

อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือทดแทนความสามารถของบุคคลในการดำเนินการกระทำหรือหน้าที่ในบ้านหรือในชีวิตประจำวัน รวมถึงการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้าหรือสิ่งจำเป็นอื่น ๆ การทำความสะอาดหรือการซ่อมแซมภายในบ้าน และการดูแลตนเองและเรื่องภายในบ้าน. รวมถึงอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ช่วยสำหรับการกินหรือการดื่ม

18
อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในร่มและกลางแจ้ง

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งสามารถวาง ใช้ประกอบ เพิ่มกับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวหรือการวางตำแหน่งในพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ส่วนบุคคลหรือส่วนรวม รวมไปถึงการเข้าหรือการออกพื้นที่นั้น. รวมถึงอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์สำหรับนั่ง ยืน และนอน. ล้อ, ดูที่รหัส >243606. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม, ดูที่รหัส >27 03. เฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบตกแต่งในสถานที่ทำงาน, ดูที่รหัส >28 03

22
อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารและการจัดการข้อมูล

อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือชดเชยความสามารถของบุคคลในการรับ ส่ง สร้าง หรือประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการสื่อสารโดยใช้ภาษา ภาษามือ และสัญลักษณ์ การต่อบทสนทนา และการใช้อุปกรณ์และเทคินิคการสื่อสาร. รวมถึงอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์เพื่อการมองเห็น การได้ยิน การอ่าน การเขียน การโทรศัพท์ การให้สัญญาณและการเตือนภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการบริหารสำนักงาน การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการในการทำงาน, ดูที่รหัส >28 21

24
อุปกรณ์ช่วยสำหรับการควบคุม การจับยึด การเคลื่อนไหว และการถือวัตถุและอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคคลมีความสามารถในการกระทำที่ต้องเคลื่อนย้ายหรือควบคุมสิ่งของ. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการขนส่งสิ่งของในสถานที่ทำงาน, ดูที่รหัส >28 06. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการชักดึงและเปลี่ยนตำแหน่งสิ่งของในสถานที่ทำงาน, ดูที่รหัส >28 09

27
อุปกรณ์ช่วยสำหรับการควบคุม การปรับ หรือการตรวจวัดองค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพ

อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมหรือปรับแต่งองค์ประกอบเฉพาะของสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ หรือเพื่อวัดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติหรือเชิงกายภาพ. อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในร่มและกลางแจ้ง, ดูที่รหัส >18. อุปกรณ์ช่วยสำหรับกิจกรรมการทำงานและการมีส่วนร่วมในการจ้างงาน, ดูที่รหัส >28

28
อุปกรณ์ช่วยสำหรับกิจกรรมการทำงานและการมีส่วนร่วมในการจ้างงาน

อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบุคคลในการมีส่วนร่วมในทุกแงมุมของการทำงาน การค้า การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการฝึกวิชาชีพ. รวมถึงอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานยนต์ เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การผลิตและอุกปรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกและวัสดุสำหรับการประเมินและการฝึกวิชาชีพ. ไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้นอกสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นหลัก. อุปกรณ์ช่วยสำหรับการศึกษาและการฝึกทักษะ, ดูที่รหัส >05. อุปกรณ์ช่วยสำหรับกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในด้านการเคลื่อนไหวและการเดินทางของบุคคล, ดูที่รหัส >12. อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ สำหรับสนับสนุนกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในร่มและกลางแจ้ง, ดูที่รหัส >18. อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารและการจัดการข้อมูล, ดูที่รหัส >22

30
อุปกรณ์ช่วยสำหรับการผ่อนคลายและยามว่าง

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกการมีส่วนร่วมของบุคคลในการเล่น กีฬาหรืองานอดิเรก หรือกิจกรรมการผ่อนคลายและยามว่างต่าง ๆ. อุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหว ความแข็งแรง และความสมดุล, ดูที่รหัส >04 48