Riadené vyhľadávanie - Fóra

Vyberte si niektorý klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2011). Kliknite na "vyhľadávanie", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehliadať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
04
POMȎCKY NA MERANIE, PODPORU, TRÉNING ALEBO NÁHRADU TELESNÝCH FUNKCIÍ

Výrobky, ktoré monitorujú alebo hodnotia zdravotný stav osoby, a výrobky, ktoré podporujú alebo poskytujú náhradu za určitú telesnú funkciu. Patria sem napr. výrobky používané v "lekárskej starostlivosti". Nepatria sem pomôcky používané výhradne zdravotníckymi pracovníkmi. Pomôcky na vzdelávanie a nácvik zručností, pozri> 05; Pomôcky pripevnené na telo, na podporu nervovo svalovo kostrových funkcií alebo funkcií súvisiacich s pohybom (ortézy) a na nahradenie anatomických štruktúr (protézy), pozri> 06; Naklápacie stoly, pozri> 053606; Pomôcky na videnie, pozri> 22 03; Pomôcky na počutie, pozri> 22 06

05
POMÔCKY NA VZDELÁVANIE A NÁCVIK ZRUČNOSTÍ

Výrobky určené na poskytovanie inštruktáže, ktoré zlepšujú schopnosť a výkon vo fyzickej, duševnej a spoločenskej činnosti človeka s cieľom zvýšiť účasť osoby vo všetkých týchto oblastiach (ako je komunikácia, sebaobsluha, mobilita, upratovanie, práca, vzdelávanie a rekreácia ). Patria sem napr. pomôcky používané pri vzdelávaní/učení. Patria sem napr. posudzovacie, testovacie a hodnotiace materiály. Zariadenia, ktoré majú inú ako tréningovú funkciu, ale ktoré sa môžu použiť aj na tréning, by mali byť zaradené do skupiny ktorá pokrýva ich hlavnú funkciu. Pomôcky na profesné hodnotenie a odbornú prípravu, pozri> 28 27

06
POMOCKY PRIPEVNENÉ NA TELO, NA PODPORU NERVOVO SVALOVO KOSTROVÝCH FUNKCIÍ ALEBO FUNKCIÍ SÚVISIACICH S POHYBOM (ORTÉZY) A NA NAHRADENIE ANATOMICKÝCH ŠTRUKTÚR (PROTÉZY)

Ortézy sú externe aplikované zariadenia používané na modifikáciu štrukturálnych a funkčných charakteristík neuromuskuloskeletálnych systémov; protézy sú externe aplikované zariadenia používané na úplné alebo čiastočné nahradenie chýbajúceho alebo nedostatočne funkčného telesného segmentu. Patria sem napr. telom poháňané a externe napájané ortézy, protézy, ortopedická obuv. Nepatria sem endo-protézy, ktoré nie sú súčasťou tejto medzinárodnej normy.

09
POMÔCKY NA OSOBNÚ STAROSTLIVOSŤ A ÚČASŤ NA OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI

Výrobky určené na podporu každodennej starostlivosti o seba, vrátane samostatného umývania sa a utierania, starostlivosť o svoje telo a časti tela, na obliekanie a ochranu svojho tela. Patria sem napr. pomôcky na obliekanie a vyzliekanie, na ochranu tela, osobnú hygienu, tracheostomiu, stomickú a inkontinenčnú starostlivosť a sexuálnu aktivitu. Pomôcky na jedenie a pitie, pozri> 15 09

12
POMÔCKY PRE AKTIVITY A ÚČASŤ NA OSOBNEJ MOBILITE A DOPRAVE

Výrobky určené na podporu alebo nahradenie schopnosti osoby pohybovať sa vo vnútri a vonku, premiestňovať sa z jedného miesta na druhé alebo používať osobnú alebo verejnú dopravu. Pomôcky pripevnené na telo, na podporu nervovo svalovo kostrových funkcií alebo funkcií súvisiacich s pohybom (ortézy) a na nahradenie anatomických štruktúr (protézy), pozri> 06. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporu činnosti vo vnútorných a vonkajších umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na ovládanie, prenášanie, pohyb a manipuláciu s predmetmi a zariadeniami, pozri> 24. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06

15
POMÔCKY PRE DOMÁCE AKTIVITY A ÚČASŤ NA DOMÁCOM ŽIVOTE

Produkty určené na podporu alebo nahradenie schopnosti človeka vykonávať domáce a každodenné činnosti a úlohy vrátane zabezpečenia miesta na bývanie, jedla, oblečenia a iných potrieb, upratovania a opráv v domácností, starostlivosti o svoju a iné domácnosti a pomoci ostatným. Patria sem napr. pomôcky na jedenie a pitie.

18
NÁBYTKY, UPEVNENIA A INÉ POMÔCKY NA PODPORU ČINNOSTÍ VO VNÚTORNOM A VONKAJŠOM PROSTREDÍ VYTVORENOM ČLOVEKOM

Nábytok a iné výrobky, ktoré môžu byť umiestnené, zabudované alebo inak pridané do vytvoreného prostredia na uľahčenie pohybu a polohovania vrátane vchodov a východov v priestoroch vytvorených na verejné a súkromné účely. Patria sem napr. výrobky na sedenie, státie a ležanie. Súpravy koliesok, pozri> 243606. Pomôcky na zlepšenie životného prostredia, pozri> 27 03. Nábytok a prvky nábytku na pracoviskách, pozri> 28 03

22
POMÔCKY NA KOMUNIKÁCIU A PRÁCU S INFORMÁCIAMI

Výrobky určené na podporu alebo nahradenie schopnosti osoby prijímať, odosielať, vytvárať a spracovávať informácie v rôznych formách vrátane slovnej komunikácie, pomocou znakov a symbolov, prijímanie a vytváranie správ, vedenie rozhovorov a používanie komunikačných zariadení a techník. Patria sem napr. zariadenia pre videnie, počutie, čítanie, písanie, telefonovanie, signalizáciu a varovanie, informačné technológie. Pomôcky pre kancelársku administratívu, uchovávanie informácií a organizáciu práce, pozri> 28 21

24
POMÔCKY NA OVLÁDANIE, PRENÁŠANIE, POHYB A MANIPULÁCIU S PREDMETMI A ZARIADENIAMI

Výrobky určené pre človeka na uľahčenie úlohy ktorá si vyžaduje premiestnenie alebo manipuláciu s objektom. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06. Pomôcky na zdvíhanie a premiestňovanie predmetov na pracoviskách, pozri> 28 09

27
POMÔCKY NA OVLÁDANIE, PRISPÔSOBENIE A MERANIE PRVKOV FYZICKÉHO PROSTREDIA

Výrobky určené na ovládanie alebo úpravu špecifických prvkov fyzického prostredia alebo na meranie podmienok a zložiek prírodného alebo fyzického prostredia. Nábytok (napr. stoličky, postele alebo stoly) alebo výrobky súvisiace s konštrukciou (napr. upevňovače svietidiel, sanity, otvárače dverí, skrine) pozri> 18. Pomôcky pre pracovné aktivity a účasť v zamestnaní, pozri> 28

28
POMOCKY PRE PRACOVNÉ AKTIVITY A ÚČASŤ V ZAMESTNANÍ

Výrobky určené na pomoc osobe pri vykonávaní všetkých aspektov práce, obchodu, povolania alebo profesie vrátane odborného vzdelávania. Patria sem napr. stroje, zariadenia, vozidlá, náradie, počítačový softvér, výrobné a kancelárske zariadenia, nábytok a zariadenia a materiály pre odborné posudzovanie a odbornú prípravu. Nepatria sem produkty, ktoré sa používajú hlavne mimo pracovného priestoru. Pomôcky na vzdelávanie a nácvik zručností, pozri> 05. Pomôcky na aktivity a participáciu čo sa týka mobility osoby a dopravy, pozri> 12. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporné činnosti v interiérových a exteriérových umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na komunikáciu a manažment informácií, pozri> 22

30
POMOCKY NA REKREÁCIU A VOĽNÝ ČAS

Výrobky určené na uľahčenie účasti osoby na akejkoľvek forme hry, športu alebo záľuby alebo iných formách rekreácie a voľného času. Zariadenia na pohyb, silový a balančný tréning, vrátane pomôcok na cvičenie a na fitnes, pozri> 04 48