Vadīta meklēšana - Tehniskie palīglīdzekļi

Meklēt pēc ISO produktu klasifikācijas grupas (standartā ISO 9999:2016 definētā koda). (Lai iegūtu rezultātu sarakstu, atlasiet produktu skaitu; lai pārlūkotu klasifikāciju, atlasiet koda apzīmējumu.)

ISO kods
Apraksts
Produktu nosaukumi
04
PALĪGLĪDZEKĻI ĶERMEŅA FUNKCIJU MĒRĪŠANAI, SEKMĒŠANAI, TRENĒŠANAI VAI AIZSTĀŠANAI

Izstrādājumi, kuri kontrolē vai novērtē personas veselības stāvokli, un izstrādājumi, kuri sekmē vai aizstāj kādu noteiktu ķermeņa funkciju. Tostarp, piemēram, izstrādājumi, kas tiek izmantoti “ārstniecisku manipulāciju” veikšanai. Palīglīdzekļi, kas paredzēti vienīgi profesionālu mediķu lietošanai, šajā kategorijā neietilpst. Palīglīdzekļi, kas paredzēti apmācībai un prasmju trenēšanai, skat. >05; Palīglīdzekļi, ko pievieno rumpim, lai sekmētu neiromuskuloskeletās vai ar kustībām saistītās funkcijas (ortozes), vai arī aizstātu anatomiskās struktūras (protēzes), skat. >06; Vertikalizatori, skat. >053606; Redzes palīglīdzekļi, skat. >22 03; Dzirdes palīglīdzekļi, skat. >22 06

05
IZGLĪTĪBAS UN PRASMJU APGŪŠANAS PALĪGLĪDZEKĻI

Izstrādājumi, kas paredzēti apmācībām nolūkā uzlabot personas spēju un prasmi veikt fiziskas, garīgas un sociālas darbības ar mērķi veicināt tās iesaistīšanos attiecīgajā jomā (piemēram, saziņā, pašaprūpē, mobilitātē, mājas darbos, darbā, izglītībā un atpūtā). Tostarp, piemēram, palīglīdzekļi, ko izmanto izglītībā/mācībās. Tostarp, piemēram, izvērtēšanas, testēšanas un novērtēšanas materiāli. Ierīces, kuru pamatfunkcija nav apmācība, bet kuras var izmantot arī apmācībai, jāiekļauj to pamatfunkcijai atbilstošajā kategorijā. Palīglīdzekļi profesionālajai novērtēšanai un profesionālajai izglītībai, skat. >28 27

06
PALĪGLĪDZEKĻI, KAS TIEK PIEVIENOT rumpiM, LAI SEKMĒTU NEIROMUSKULOSKELETĀLĀS VAI AR KUSTĪBĀM SAISTĪTĀS FUNKCIJAS (ORTOZES) VAI AIZSTĀTU ANATOMISKĀS STRUKTŪRAS (PROTĒZES)

Ortozes ir ārēji pielietojamas ierīces, ko izmanto, lai mainītu neiromuskuloskeletālo sistēmu strukturālās un funkcionālās īpašības; protēzes ir ārēji pielietojamas ierīces, ko izmanto, lai pilnībā vai daļēji aizstātu trūkstošu vai nepilnīgu ķermeņa daļu. Tostarp, piemēram, ar ķermeņa spēku vai no ārēja enerģijas avota darbināmas ārējās ortozes, protēzes, ortopēdiskie apavi. Endoprotēzes neietilpst šajā kategorijā, jo šis starptautiskais standarts uz tām neattiecas.

09
PALĪGLĪDZEKĻI PAŠAPRŪPES VEIKŠANAI UN LĪDZDALĪBAI PAŠAPRŪPĒ

Izstrādājumi, kas paredzēti, lai ikdienā atvieglotu pašaprūpi, tostarp mazgāšanos un slaucīšanos, sava ķermeņa un tā daļu apkopšanu, ģērbšanos un ķermeņa aizsardzību. Tostarp, piemēram, palīglīdzekļi, kas paredzēti, lai uzvilktu un novilktu apģērbu, veiktu personisko higiēnu, aprūpi pēc traheostomijas vai ostomijas un inkontinences gadījumos, kā arī seksuālas darbības. Palīglīdzekļi ēšanai un dzeršanai, skat. >15 09

12
PALĪGLĪDZEKĻI DARBĪBĀM UN LĪDZDALĪBAI SAISTĪBĀ AR PERSONISKO MOBILITĀTI UN TRANSPORTĒŠANU

Izstrādājumi, ar kuriem tiek veicināta vai aizstāta personas spēja pārvietoties iekštelpās un ārtelpās, no vienas vietas uz citu vai izmantot personīgo vai sabiedrisko transportu. Palīglīdzekļi, kas tiek pievienoti rumpim, lai sekmētu ar kustībām saistītās funkcijas (ortozes) vai aizstātu anatomiskās struktūras (protēzes), skat. >06. Iekārtojums, aprīkojums un citi palīglīdzekļi, kas atvieglo darbības cilvēku iekārtotā vidē iekštelpās un ārtelpās, skat. >18. Palīglīdzekļi, kas ļauj vadīt, nest un pārvietot priekšmetus un ierīces un darboties ar tām, skat. >24. Palīglīdzekļi priekšmetu transportēšanai darba vietās, skat. >28 06

15
PALĪGLĪDZEKĻI SADZĪVES DARBĪBU VEIKŠANAI UN LĪDZDALĪBAI SADZĪVĒ

Izstrādājumi, kas paredzēti, lai veicinātu vai aizstātu personas spējas veikt sadzīviskas un ikdienišķas darbības un uzdevumus, tostarp atrast mitekli, sagādāt pārtiku, apģērbu un citas nepieciešamas lietas, uzkopt māju un veikt remontdarbus, rūpēties par personīgajām mantām un citiem sadzīves priekšmetiem un palīdzēt citiem. Tostarp, piemēram, palīglīdzekļi ēšanai un dzeršanai.

18
IEKĀRTOJUMS, APRĪKOJUMS UN CITI PALĪGLĪDZEKĻI, KAS ATVIEGLO DARBĪBAS CILVĒKU IEKĀRTOTĀ VIDĒ IEKŠTELPĀS UN ĀRTELPĀS

Mēbeles un citi izstrādājumi, ko var ievietot, iebūvēt vai kā citādi pievienot apbūvētai videi, lai atvieglotu pārvietošanos vai pozicionēšanu sabiedriskai vai privātai lietošanai iekārtotā apbūvē, tostarp iekļūšanu tajā un izkļūšanu no tās. Tostarp, piemēram, izstrādājumi sēdēšanai, stāvēšanai un gulēšanai Paliktņi uz ritenīšiem, skat. >243606. Palīglīdzekļi vides pielāgošanai, skat. >27 03. Mēbeles un iekārtojuma elementi darba vietā, skat. >28 03

22
PALĪGLĪDZEKĻI KOMUNIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAI

Izstrādājumi, ar kuriem tiek veicināta vai aizstāta personas spēja saņemt, nodot, izteikt un apstrādāt informāciju dažādos veidos, tostarp sazinoties ar valodas, zīmju un simbolu palīdzību, saņemot un raidot ziņojumus, piedaloties sarunās un izmantojot komunikācijas ierīces un metodes. Tostarp, piemēram, ierīces redzēšanai, dzirdēšanai, lasīšanai, rakstīšanai tālruņa lietošanai, signālu un trauksmes signālu sūtīšanai, informācijas tehnoloģijas. Palīglīdzekļi biroja vadībai, informācijas glabāšanai un pārvaldībai darba vietā, skat. >28 21

24
PALĪGLĪDZEKĻI, KAS ĻAUJ VADĪT, NEST UN PĀRVIETOT PRIEKŠMETUS UN IERĪCES, UN DARBOTIES AR TĀM

Izstrādājumi, ko izmanto, lai atvieglotu personai tāda uzdevuma izpildi, kurai nepieciešama kāda priekšmeta pārvietošana vai darbošanās ar to. Palīglīdzekļi priekšmetu transportēšanai darba vietās, skat. >28 06. Palīglīdzekļi priekšmetu pacelšanai un pārvietošanai darba vietās, skat. >28 09

27
PALĪGLĪDZEKĻI FIZISKĀS VIDES ELEMENTU KONTROLĒŠANAI, PIELĀGOŠANAI VAI MĒRĪŠANAI

Izstrādājumi, kas paredzēti, lai kontrolētu vai modificētu konkrētus fiziskās vides elementus vai mērītu dabiskās vai fiziskās vides apstākļus vai komponentus. Mēbeles (piemēram, krēsli, gultas vai galdi) vai ar būvniecību saistīti izstrādājumi (piemēram, apgaismes ķermeņi, santehnika, durvju atvērēji, trauku skapji), skat. >18. Palīglīdzekļi nodarbinātības un profesionālajai apmācībai, skat. >28

28
PALĪGLĪDZEKĻI NODARBINĀTĪBAS UN PROFESIONĀLAJAI APMĀCĪBAI

Izstrādājumi, kas paredzēti, lai palīdzētu personai piedalīties kāda darba, amata, nodarbošanās vai profesijas, tostarp profesionālās apmācības, visos aspektos. Tostarp, piemēram, mašīnas, ierīces, transportlīdzekļi, instrumenti, datorprogrammas, ražošanas un biroja iekārtas, mēbeles, aprīkojums un materiāli profesionālajai novērtēšanai un profesionālajai izglītībai. Šajā kategorijā neietilpst izstrādājumi, kas pārsvarā tiek lietoti ārpus darba vides. Palīglīdzekļi izglītības un prasmju apgūšanai, skat. >05. Palīglīdzekļi darbībām un līdzdalībai saistībā ar personisko mobilitāti un transportēšanu, skat. >12. Iekārtojums, aprīkojums un citi palīglīdzekļi, kas atvieglo darbības cilvēku iekārtotā vidē iekštelpās un ārtelpās, skat. >18. Palīglīdzekļi komunikācijas un informācijas pārvaldībai, skat. >22

30
PALĪGLĪDZEKĻI ATPŪTAI UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI

Izstrādājumi, kas paredzēti, lai atvieglotu piedalīšanos visu veidu spēlēs, sporta nodarbībās, nodarbošanos ar vaļaspriekiem vai iesaistīšanos citu veidu nodarbēs atpūtas un brīvā laika pavadīšanas nolūkos. Aprīkojums kustību, spēka un līdzsvara treniņiem, tostarp aprīkojums sportam un fiziskajiem vingrinājumiem, skat. >04 48